Referencje Usługi firmy Produkty online Kontakt

Produkty Hipoteczne

Zabezpieczeniem produktów hipotecznych tak jak sama nazwa wskazuje jest hipoteka nieruchomości mieszkalnej (domu, mieszkania) lub działki budowlanej. Może to być nieruchomość kredytowana lub inna np. gdy wartość nieruchomości jest niewystarczająca dla zabezpieczenia kredytu bank może zabezpieczyć się na kilku nieruchomościach. Może to być nieruchomość własna jak i osoby trzeciej (oczywiście pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez tą osobę, czasami zgoda jest równoznaczna z poręczeniem kredytu/pożyczki hipotecznej). Zabezpieczeniem może być zatem tylko nieruchomość posiadająca Księgę Wieczystą lub taka, dla której Księgę Wieczystą można założyć. Dodatkowym, obowiązkowym zabezpieczeniem jest ubezpieczenie tej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych z cesją na bank kredytujący.

 • Kto może zostać kredytobiorcą?

Kredytobiorca musi mieć ukończone 18 lat. Nie musi być obywatelem Polski, może także uzyskiwać dochody za granicą. Do kredytu muszą przystąpić solidarnie małżonkowie, jeżeli nie mają spisanej rozdzielczości majątkowej oraz wszyscy właściciele nieruchomości kredytowanej lub przynajmniej wszyscy jej właściciele muszą wyrazić zgodę na obciążenie. Do kredytu mogą przystąpić zarówno osoby powiązane ze sobą rodzinnie, jak i osoby sobie obce, z punktu widzenia prawa.

 • Na jaki okres mogę zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny może być zaciągnięty nawet do 50 lat. Oczywiście, okres kredytowania uzależniony jest od wieku kredytobiorców – najstarszy kredytobiorca w momencie spłaty ostatniej raty nie może być starszy niż 65 – 80 lat w zależności od oferty. Okres kredytowania dodatkowo jest uzależniony od celu kredytowania; kredyt konsolidacyjny oraz pożyczka hipoteczna udzielane są na krótszy okres, w stosunku do kredytu mieszkaniowego.

 • Co to jest zdolność kredytowa?

Są to realne możliwości finansowe kredytobiorcy, co do spłacania rat kredytu, które bank wnikliwie bada, zanim taki kredyt przyzna. Na zdolność kredytową mają wpływ udokumentowane dochody uzyskiwane przez wszystkich kredytobiorców – ich wysokość, i źródło ich pozyskiwania. Obciążenia z tytułu zaciągniętych już kredytów, posiadanych kart kredytowych oraz limitów w rachunku bieżącym, obniżają zdolność kredytową. W większości przypadków brana jest pod uwagę także liczba osób w rodzinie oraz koszty utrzymania nieruchomości.

Akceptowane źródła dochodów: umowa o pracę na czas nieokreślony oraz w określonych przypadkach umowa na czas określony, dochody uzyskiwane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, rozliczanej zarówno na zasadach ogólnych, jak i na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu, emerytury, renty stałe, dochody z tytułu dywidendy, z tytułu najmu nieruchomości, w niektórych przypadkach alimenty.

W przypadku osób zaufania publicznego: lekarzy,  prawników itp. oraz w innych określonych przypadkach, możliwe jest zastosowanie procedury uproszczonej, czyli przyjęcie wysokości dochodów kredytobiorców na podstawie oświadczenia.

 • Z jakimi kosztami wiąże się kredyt hipoteczny?
  • Prowizja  za rozpatrzenie wniosku. W naszej ofercie w każdym przypadku prowizja za rozpatrzenie wniosku wynosi 0 zł.
  • Prowizja za udzielenie kredytu – prowizja pobierana przez bank po przyznaniu kredytu i podpisaniu umowy kredytowej a przed wypłaceniem środków. Często w ramach promocji wynosi 0 zł.
  • Ubezpieczenie kredytu do czasu ustanowienia hipoteki (ubezpieczenie pomostowe). Podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest wpis banku na pierwszym miejscu w hipotece nieruchomości. Wpisu tego dokonuje właściwy Sąd Ksiąg Wieczystych, na wniosek kredytobiorcy. Niestety, samo złożenie wniosku nie skutkuje wpisem – konieczne jest fizyczne dokonanie tego wpisu przez Sąd oraz odczekanie, aż wpis się uprawomocni. Najczęściej trwa to od 3 do 6 miesięcy. W tym czasie bank jest pozbawiony zabezpieczenia, dlatego wymaga od kredytobiorcy ubezpieczenia kredytu na ten okres. Koszt takiego ubezpieczenia to podniesione oprocentowanie płatne w racie miesięcznej lub za pół roku lub rok z góry. W przypadku opłacania składki za dłuższy okres z góry, w przypadku ustanowienia hipoteki przed upływem okresu ubezpieczenia, bank zwraca różnicę.
  • Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Większość banków, kredytując zakup lub budowę  nieruchomości mieszkalnej wymaga od kredytobiorcy zaangażowania środków własnych w inwestycję. Kwota wymagana przez bank to od 0 do 20% wartości inwestycji. Ale w praktyce nie trzeba posiadać tych środków, wystarczy ubezpieczyć brakującą kwotę.
  • Ubezpieczenie na życie kredytobiorców. W określonych przypadkach bank żąda ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Jest to zabezpieczenie zarówno dla banku jak i kredytobiorcy, a właściwie dla jego spadkobierców. W przypadku śmierci kredytobiorcy, kredyt spłacany jest z ubezpieczenia, a spadkobiercy zamiast dziedziczyć długi, dziedziczą wolną od obciążeń nieruchomość.
  • Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy. Bank może zaproponować ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy. Ubezpieczenie to gwarantuje spłatę rat kredytu przez okres określony warunkami ubezpieczenia, w przypadku utraty pracy przez klienta z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
News
Raport Szczegółowy

Nowy Produkt Szczegółowa Analiza Kredytów Hipotecznych. Wg wytycznych Klienta. Najniższa rata, najniższy koszt, wybrane Banki. Dla Klienta który podpisze umowę raport jest zawsze GRATIS! Dla Klienta Online wymagamy tylko podania adresu e-mail (oraz danych dotyczących kredytu/nieruchomości). Żadne dane osobowe nie będą gromadzone. Koszt 59,99 PLN.

Pobierz przykładowy raport.

Złóż wniosek o raport.

Produkty Online

Dla osób ceniących swój czas proponuję zapoznać się z ofertą produktów Online. Oferta jest dostępna 24/7. Można spokojnie w domowym zaciszu złożyć wniosek o konto bankowe, kredyt, pożyczkę w banku lub produkt pozabankowy.

Produkty Finansowe Online.

Strona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl